ALGEBRAIC EQUATION

1030
2_19

m - \frac{1}{m} = 4 

m^{2} + \frac{1}{m^{2}} = ?

  1. 16
  2. 14
  3. 18
  4. 20
  5. 12

Hints :